Hz. Üftade: Uzaktaki Yakin Uluslararası Sempozyum

Sempozyum / Dini

18 Nisan 2014, Cuma - 20 Nisan 2014, Pazar

14:00 - 17:00

Ücretsiz

+90 216 359 4091

istanbul@turkkad.org

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Üftade Hz.’nin tasavvufi, tarihi ve edebi açıdan daha iyi anlaşılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışından uzmanların bir araya getirileceği bir uluslararası sempozyum gerçekleştirilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan sempozyum Üftade Hazretlerinin ebedî istiratgâhı olan Bursa’da Tayyare Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Konuşmacılar ve Konuları

 • Prof. Dr. Bilal Kemikli,  
 • Dr. Cangüzel Zülfikâr, "Terk-i Terk" , "Relinquishing even Relinquishment"
 • Prof. Carl Ernst, "'Marvel at the Poor Nightingale Mad with Love': Unraveling a Poem by Uftadeh"
 • Cemâlnur Sargut, "Uzaktaki Yakîn"
 • Doç. Dr. Ekrem Demirli
 • Dr. Ercan Alkan, "Üftâde'den İsmâil Hakkı Bursevî'ye İntikal Eden Miras: Rûhu'l-Beyân'da Üftâde ve Vâkıât'ı"
 • Feyza Güler (Işık), "Üftade Divanında Asli Vatan Meselesi"
 • Dr. Hakan Alvan, "Celvetilikte Musıkî"
 • Dr. Hatice Dilek Güldütuna, “Ihtilât hayırdır Mehmed Muhyidddîn Üftâde ve Yolu”
 • Prof. Dr. Himmet Konur, "Üftâde Asrında Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Hayata Genel Bakış"
 • Prof. James Winston Morris, “Meeting Hazret-i Uftade: The Intertwining Mysteries of Walaya and Ziyara”
 • Prof. Mehmed Demirci, "Üftâde'nin Hüdâyî'yi İrşad Tarzı"
 • Muhammed Bedirhan, "Bâğ-ı Aşkın Andelîbi: Hz. Üftâde'nin Şiirinde Aşk Teması"
 • Dr. Muhammed Rustom, "The Proximity of Proximity is the Distance of Distance"
 • Dr. Mustafa Bahadıroğlu
 • Doç. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu, "Hazret-i Pîr Üftâde’nin Şathiyâne İfadelere Yaklaşımı: Yoğun Tasavvufî Tecrübeleri İfade Etme Problemine Katkıları"
 • Prof. Dr. Mustafa Kara, "Şemseddin Mısri'nin Hz.Hudayi'nin Şiirlerine Yaptığı Tahmisler"
 • Mustafa Özdamar, "Üftâde Menkıbelerinde Semboller"
 • Dr. Nazif Öztürk, "Azîz Mahmûd Hüdâyî Halifelerinden TÂCEDDÎN-İ VELÎ VE DERGÂHI"
 • Dr. Nedim Tan, "Üftâde'nin Vâkıât'ının Kısmî Tercümelerine Bir Örnek: Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Makâlât-ı Âliye'si"
 • Doç. Dr. Osman Nuri Küçük, "Hüdayi ve Üftade’nin Rüyetleri Üzerinden Sûfî Düşüncede Varlık ve Rüya"
 • Yard. Doç. Dr. Sema Özdemir, "Kaknüs Kuşunun Ateşinde: Hz. Üft?de’ye Göre Tevh?d-i Hak?k?"
 • Doç. Dr. Semih Ceyhan, "Hz.Üftâde'nin Nazarında Muhiddin İbnül Arabî ve Mevlana Celaleddin Rumî"
 • Stephen Hirtenstein, "A fire and a light: the awakening of taw?id according to Hz. Uftade" / "Bir Ateş ve Bir Işık: Hz.Üftâde'ye göre Tevhidi Uyandırmak"
 • Yard. Doç. Dr. Süleyman Gökbulut, "Hilâl’den Kamer’e: Celvetî Geleneğinde Kurucu Bir Şahsiyet Olarak İbrahim Zâhid Gîlânî"
 • Prof. Dr. Süleyman Uludağ
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Tayyare Kültür Merkezi
Bursa / Osmangazi
Atatürk Cad. Heykel
Etkinlik Konuları