İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
Faaliyet konularına bakılmaksızın bütün işyerlerine ve bu işyerlerinin tüm işveren ve çalışanlarına yönelik düzenlenmiş olan ve özellikle son yıllarda artan önemi doğrultusunda gerçekleştirilen işyeri denetimlerine dayanak oluşturan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı hakkında detaylı bilgi sunularak,  iş yerlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatına tam uyum sağlamasına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Yönetim sistemleri yöneticileri, uzmanları ve denetçileri, ortak sağlık güvenlik birimlerinde çalışan uzmanlar, iş güvenliği uzmanları.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, bazı hükümleri aşamalı olarak hayata geçen kanunun büyük bir bölümü 01.01.2013 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Böylece ilk defa müstakil bir kanun ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır. İşyerlerinin yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılması ile çalışanlara yeni haklar tanınmış, bu hakların kullanılabilmesi için işverene yeni yükümlülükler getirilmiştir. 6552 Sayılı Torba Kanun ile de işverenin yükümlülükleri konusu yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 2014 Aralık ayında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının çalıştırılma sürelerinde de değişiklik olmuştur.

Şimdi ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda tekrar değişiklik yapılması gündemdedir ve konuya ilişkin olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Meclis gündemindedir. Bu Tasarı ile 6331 sayılı Kanunda yer alan iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimlerinin görevleri, işin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde kolluk kuvvetlerine açık yetki verilmesi, maden işyerlerinde çalışan işçilere yeni imkanlar sağlanması gibi konularda özellikle de idari para cezalarında değişiklik yapılması öngörülmektedir.
6331 sayılı Kanun’un getirdiği yeni kavram, kurum ve uygulamalardan bazıları;
– bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi bazı uzman personelin görev yapacak olması,
– ortak sağlık ve güvenlik birimleri,
– iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına yapılacak risk değerlendirmesi ve hazırlanacak acil durum planları,
– çalışanların belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilmesi,
– iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulmasında yeni prosedürler,
– küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerine devlet desteği,
– çalışanın ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkı,
– güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi,
– kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak için uygulanacak etkin idari yaptırımlar
olarak sıralanmaktadır.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında konunun uzmanı Değerli AkademisyenProf. Dr. Nurşen Caniklioğlu, güncel mevzuatı Torba Kanunla yapılan değişiklikler ve Tasarı Kanun’da öngörülenler de dahil, hem hukuksal çerçevede hem de mevzuatın uygulama boyutunda detaylı bir şekilde ele alacaktır.

Eğitim Kapsamı:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun genel çerçevesi
Risk değerlendirmesi yaptırma yükümlülüğü
– Kimler yapabilecek
– Dokümante edilmesi
– Yapmama / yaptırmamanın yaptırımı nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kimleri kapsıyor – istisnalar kimlerdir?
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü
– Yapılması gereken sözleşmeler
– İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının Bakanlığa bildirilmesi,
– İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri
– Diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü
– Hangi hallerde kurulacak?
– İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde bulunması gereken ekipmanlar
İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü
– Kimleri bilgilendirmek gerekecek?
– Alt işveren işçileri/geçici iş ilişkisine göre çalışanların, müteahhit çalışanlarının durumu
– Bunları nasıl yönetmek lazım?
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından danışma/görüş alma yükümlülüğü
– İş ekipmanı alırken çalışan temsilcisine de sorulacak mı? Satın alma birimi neler yapacak?
– Temsilcinin isteklerini dikkate almak şart mı? İşveren istediği ekipmana karar veremeyecek mi?
– Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alırken de çalışan temsilcisine danışılacak mı? Hizmet alım birimlerinin bu konuda neler yapması gerekir?
İş kazası kavramı
– 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası kavramı
6331 sayılı Kanuna göre iş kazası kavramı
– İş kazasının bildirimi
– İş kazasının raporlanması
– Bildirimin yapılacağı makam ve süresi
– 5510 sayılı Kanundaki yükümlülükle bağlantısı
Sağlık gözetimi – raporu almak gerekiyor mu?
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü
– Eğitim verme yükümlülüğünün kapsamı
– Yenilenmesi
Çalışan temsilcisi kavramı
– Sendika temsilcileri ile bağlantısı
– Seçimi/atanması
İş sağlığı ve güvenliği kurulu
– Kurma yükümlülüğü olan durumlar
– Asıl İşveren alt İşveren ilişkisinin olduğu durumda iş sağlığı ve güvenliği konusuna yansıması nasıl olacak?
– Sorunlar – önerileri
Faaliyetin durdurulması
İdari para cezaları
İş kazası ve meslek hastalığından dolayı işverenlerin/işveren vekillerinin hukuki ve cezai sorumlulukları

Eğitimci:
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları